Konteinerių pastatymo taisyklės
Maksimalus prastovos/laukimo laikas esant konteinerio greitam pakrovimui, yra nuo 30 min. iki 1 valandos, jeigu tai viršija šią nuorodą, tai laukimo laiko tarifas yra 50,00 EUR/h + PVM. Perkrauto konteinerio atveju taikoma 100,00 EUR + PVM bauda. Konteineris laikomas perkrautu kada atliekos kyšo virš konteinerio bortų. Atliekų neturi būti daugiau nei yra konteinerio gabaritas. Nesilaikant svorio apribojimų taikoma 200,00 EUR + PVM bauda. Viršsvoriu yra laikoma, kada į 6, 7, 8, 10 m3 konteinerius pakraunama daugiau nei 9 tonos atliekų (Pagal UAB Ekonovus taisykles perkrova yra laikoma, kai į 6, 7, 8, 10 m3 konteinerius pakraunama daugiau nei 3 tonos atliekų). Konteinerio nuoma pradedant aštuntąja darbo diena yra 6,67 EUR/per dieną + PVM. Klientas nurodo vietą konteineriui (-iams) pastatyti, užtikrindamas patogią prieigą įvežant ir išvežant. Esant būtinybei suderinama konteinerio (-ių) pastatymo vieta su žemės savininku. Konteinerį (-ius) draudžiama perkelti. Neužtikrinus reikiamo privažiavimo įvežant, išvežant ar keičiant konteinerį, taikoma 50,00 EUR + PVM bauda už kiekvieną atvažiavimą.
Taisyklės ir sąlygos
Paslaugų teikimo taisyklės
Naudodamiesi kuria nors UAB „Zoltapp“ (Zolt) internetiniame tinklapyje „ZoltWebApp“ (Zolt Internetinė programėlė) nurodytomis paslaugomis, Jūs sutinkate laikytis šios Paslaugos teikimo taisyklių (Taisyklės). Prieš ZOLT internetinėje programėlėje užsakant Paslaugą, prašome atidžiai perskaityti Paslaugos teikimo taisykles. Jeigu su jomis nesutinkate, prašome nenaudoti Zolt internetinės programėlės ir neužsakykite joje siūlomų Paslaugų.
Apibrėžimai
 • Klientas - yra fizinis ar juridinis asmuo, užsiregistravęs ir naudojantis Zolt internetinę Programėlę bei atliekantis Zolt internetinėje Programėlėje nurodytos Paslaugos/ų užsakymą.
 • Paskyra – Zolt Internetinėje Programėlėje sukurta ir įregistruota Kliento naudotojo paskyrą (profilis).
 • Taisyklės – yra Paslaugų įforminimo ir teikimo taisyklės, reglamentuojančios Užsakymo įforminimo ir teikimo tvarką, įpareigojančios Klientą ir Partnerį, jeigu jie naudojasi Programėle ir užsako Partnerio teikiamas Paslaugas.
 • Paslauga – yra statybinių atliekų tvarkymo paslaugos, kurias galima užsakyti ZOLT Internetinėje Programėlėje ir kurių teikimą įforminus Užsakymą užtikrina Partneris.
 • Partneris – Paslaugos teikėjas, gavęs visus reikalingus leidimus konkrečioms Paslaugoms teikti, sudaręs bendradarbiavimo sutartį su Zolt ir siūlantis savo paslaugas tarpininkaujant Zolt Internetinei Programėlei.
 • Užsakymas – Kliento Zolt Internetinėje Programėlėje pasirinktas ir įformintas Paslaugos užsakymas, kuris vadovaujantis Taisyklėmis yra įpareigojantis Klientą ir Partnerį ir kuris po jo įforminimo ir patvirtinimo iš Partnerio pusės kartu su Taisyklėmis yra laikomas nuotoline sutartimi tarp Kliento ir Partnerio.
 • Zolt – UAB “ZOLTAPP”, registracijos numeris 306392618 , juridinis adresas V.Nagevičiaus g. 3, Vilnius, Lietuva. Zolt elektroninio pašto adresas: info@zoltapp.lt.
 • Zolt Internetinė Programėlė – internetinė programėlė (skaitmeninė programėlė) pavadinimu “zoltapp.lt/order/containers”, kurioje Klientas gali užsakyti ir įsigyti Paslaugas iš Partnerių.
Zolt Internetinės Programėlės naudojimas, Kliento atitiktis ir Paskyra
 • Zolt užtikrina Zolt Internetinės Programėlės veikimą, kurioje naudodamiesi Zolt Internetine Programėle Klientai gali užsakyti Paslaugas iš Partnerių.
 • Zolt gali bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti ar ištrinti bet kurią Zolt Internetinės Programėlės dalį, informaciją ir kt., įskaitant funkcijas, Paslaugų asortimentą ir Partnerius, kurie yra prieinami Zolt Internetinėje Programėlėje.
 • Zolt Internetinė Programėlė apima informaciją apie Partnerio pasiūlytas Paslaugas, įskaitant informaciją apie Paslaugų pasirinkimo galimybes, Paslaugų prieinamumą ir Paslaugų kainas. Informacija apie kiekvienai Paslaugai taikomą mokestį yra nurodyta Zolt Internetinėje Programėlėje.
 • Norint užsakyti Zol Internetinėje Programėlėje esančias Paslaugas (naudojantis Zolt Internetine Programėle), reikia apsilankyti Zolt Internetinėje Programėlėje - zoltapp.lt/order/containers ir atlikti užsakymą laikantis nurodytos užsakymo įforminimo tvarkos. Zolt Internetinės Programėlės paskyros sukūrimo metu Kliento mobilaus telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas bus susieti su konkrečia paskyra ir įtraukti į Zolt duomenų bazę.
 • Klientas turi teisę pateikti Užsakymą, jeigu:
  • Klientas turi Zolt Internetinėje Programėlėje registruotą Paskyrą (užsakymas gali būti sukurtas ir be paskiros, tačiau Užsakymas turi būti patvirtintas įvedus ir patvirtintus asmens duomenis);
  • Klientas yra ne jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus ir turi teisę pateikti Užsakymus;
  • Klientas Paskyroje nurodė galiojančias kredito ar debeto korteles, ar kitą Zolt Programėlės palaikomą mokėjimo būdo informaciją.
 • Įdiegdamas Zolt Internetinę Programėlę, registruodamasis ir naudodamasis Paskyra, Klientas:
  • Sutinka ir patvirtina, kad Zolt Internetinėje Programėlėje registruos ir naudos tik savo tikrą vardą, pavardę, teisingą asmeninę ir mokėjimų kortelės informaciją, taip pat atnaujins reikiamą informaciją, pasikeitus paskyroje įrašytiems duomenims;
  • Atsako už prieigą prie savo Paskyros, jos kontrolę ir saugumą, įskaitant, tačiau neapsiribojant: a) savo Paskyros vartotojo vardu ir slaptažodžiu; b) visais Paskyroje atliktais veiksmais, įskaitant teisingą ir neteisingą Užsakymo pateikimą ir patį užsakymą, nes jeigu tik Klientas nežinojo apie Paskyros neteisingą naudojimą, Zolt gali daryti prielaidą, kad kiekvienas besinaudojantis Kliento Paskyra turi teisę tai daryti;
  • Nenaudoja ar nebando naudotis kito asmens Paskyra ir (arba) patekti prie kito asmens asmeninių mokėjimų duomenų Zolt Internetinėje Programėlėje, arba panaudoti kitam asmeniui priklausančias mokėjimų korteles, naudojantis Zolt Internetine Programėle be šio asmens sutikimo;
  • Įsipareigoja nedelsiant informuoti Zolt, jeigu sužino apie bet kokią neleistiną prieigą prie Paskyros ar jos naudojimą, ar kitą situaciją, dėl kurios gali nepavykti valdyti Paskyros;
  • Sutinka, kad Zolt turi teisę sustabdyti ir (arba) atjungti Paskyrą ir (arba) atsisakyti vykdyti arba atšaukti bet kokius Kliento Užsakymus jeigu:
   a) Klientas netinkmai naudoja Zolt Internetinę Programėlę ar sukelia žalą ar nuostolius Zolt ar jos darbuotojams, Zolt Internetinės Programėlės veikimui ir (arba) Partneriui ar jo darbuotojams;
   b) Klientas atlieka netikrą Užsakymą (Pavyzdžiui, nesumokėdamas, nurodydamas neteisingą Užsakymo įvykdymo adresą ar nebūdamas Užsakymo vykdymo vietoje) ar nesilaiko Taisyklėse nurodytų reikalavimų;
   c) Zolt turi pagrįstų abejonių dėl Užsakymo tikrumo ar teisingumo;
   d) tokiu būdu užtikrinamas teisingas Zolt Internetinės Programėlės naudojimas, įvertinant sukčiavimo prevenciją, įvertinant riziką, ištiriant klientų tikruosius ketinimus;
   e) tokiu būdu užtikrinama, kad Klientas laikosi Taisyklių;
   f) tai kyla dė galiojančių teisės aktų reikalavimų ar teismo, valstybės ar savivaldybės įstaigos sprendimo ar nutarties;
  • Sutinka, kad dėl Paslaugų ir (arba) Užsakymų Zolt gali Klientui nusiųsti trumpąją žinutę (SMS), pranešimus ir elektroninio pašto pranešimus.
 • Papildomai bet kitų Taisyklėse nurodytų įsipareigojimų, Klientas, naudodamasis Zolt Internetine programėle, negali:
  • Apeiti, išjungti ar kaip nors kitaip trikdyti bet kokias su Zolt Internetine Programėle susijusias apsaugos funkcijas;
  • Leisti kitam asmeniui naudotis Zolt Internetine Programėle ir Paskyra Kliento vardu;
  • Naudotis Zolt Internetine Programėle, jeigu Zolt sustabdė ar uždraudė Klientui ja naudotis;
  • Remti, skatinti ar užsiimtti bet kokia neteisėta ar nusikalstama veikla ar kita veikla, keliančią žalą ar nuostolius bet kuriam asmeniui ar turtui;
  • Modifikuoti, įsikišti, perimti, naikinti ar įsilaužti į Zolt Internetinę Programėlę,
  • Piktavališkai naudotis Zolt Internetine Programėle, sąmoningai paleidžiant virusus, Trojos arklius ar kitą medžiagą, galinčią bet kokiu būdu pakenkti Zolt Internetinei Programėlei ar bet kokiam Zolt Internetinės Programėlės naudotojui;
  • Rinkti bet kokius duomenis iš Zolt Programėlės, jeigu toks rinkimas neatitinka Taisyklių reikalavimų;
  • Pateikti arba skelbti bet kokį turinį, kuriame yra smurto, arba kuris yra įžeidžiantis, grasinantis, nepadorus, klaidinantis ar melagingas;
  • Pateikti ar skelbtti bet kokį turinį, kuris nepriklauso Klientui arba kurio Klientas neturi teisės naudoti arba kuris kitaip pažeidžia autorių teises, prekių ženklų ar kitas trečiųjų asmenų teises;
  • Pateikti ar skelbti bet kokią informaciją ar komentarus apie kitą asmenį be to asmens sutikimo;
  • Imtis kitų veiksmų, kurie laikomi netinkamais naudojantis Zolt Internetine Programėle.
 • Jeigu Zolt, laikydamasi Taisyklėse nurodytos teisės atšaukti Užsakymą, jį atšaukia, tačiau Klientas jau sumokėjo už atitinkamą Užsakymą, Zolt grąžina gautą mokėjimą per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo atšaukimo dienos į Kliento mokėjimo priemonių sąskaitą, iš kurios Klientas buvo apmokėjęs paslaugą. Zolt prieš grąžindamas Klientui lėšas, laikantis Taisyklių 4.3 ir 4.4 punktų reikalvimų, turi teisę išskaičiuoti nuostolius, netesybas ar kitokio pobūdžio mokesčius, kuriuos Zolt ir (arba) Partneris partyrė dėl Kliento kaltės.
Užsakymo pateikimo tvarka
 • Jeigu Klientas pageidauja užsakyti Paslaugą naudodamasis Zolt Internetine Programėle, Klientas pateikia užsakymą pagal Taisykles ir Zolt Internetinėje Programėlėje nurodytą informaciją, kad Partneris galėtų įvykdyti Užsakymą.
 • Klientas darydamas Užsakymą ir prieš Užsakymo pateikimą privalo atidžiai peržiūrėti Užsakyme nurodytą informaciją ir jos atitikimą faktinei situacijai. Zolt ir Partneris neatsako už netinkamą Paslaugos teikimą, jeigu tai įvyko dėl to , kad Klientas nurodė neteisingą informaciją Užsakyme.
 • Pateikiant Užsakymą, Zolt Internetinė Programėlė taip pat Klientui pasiūlo Partnerių prieinamų Paslaugų vykdymo datas ir laikus, bei atitinkamą Paslaugos mokestį. Klientas iš visų pasiūlytų Paslaugos teikimo variantų pasirenka sau tinkamiausią variantą.
 • Zolt, gavus Kliento pateiktą Užsakymą, ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų nusiunčia su Užsakymu susijusią informaciją Partneriui. Partneris ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas privalo informuoti Zolt apie Užsakymo priėmimą arba atsisakymą vykdyti Užsakymą. Jeigu Klientas pateikdamas Užsakymą pageidauja, kad Paslauga būtų teikiama kitą dieną po Užsakymo pateikimo, Partneris gavęs konkretaus Užsakymo informaciją privalo informuoti Zolt apie Užsakymo priėmimą ar atsisakymą vykdyti Užsakymą ne vėliau kaip iki atitinkamos dienos 19.00 val. Jeigu Partneris atsisako vykdyti Užsakymą, Zolt apie tai kuo greičiau informuoja Klientą.
 • Nuo to momento, kai Partneris priima Užsakymą, ir Zolt Partnerio vardu patvirtina Kliento Užsakymą, yra laikoma, kad Klientas ir Partneris tarpusavyje patvirtino Užsakymą ir sudarė nuotolinę sutartį dėl Paslaugos teikimo.
 • Kliento pasirinktas Partneris teikia Užsakyme nurodytą Paslaugą pagal Kliento Užsakyme nurodytą informaciją. Zolt neteikia Paslaugos Klientui, taip pat neprisiima jokios atsakomybės už Kliento pateikto ir patvirtinto Užsakymo vykdymo eigą, kokybę ir atitikimą taikomų norminių aktų reikalavimams. Zolt neprisiima atsakomybės už netinkamą Užsakymo įvykdymą iš Partnerio pusės.
 • Vos tik prasidėjus Užsakymo vykdymui, Klientas negali atšaukti ar atsiimti užsakymo. Todėl prieš pateikiant Užsakymą Klientas privalo atidžiai ir nuodugniai susipažinti su Užsakyme nurodyta informacija.
 • Jeigu Klientas yra fizinis asmuo, tai nepaisant Taisyklių 3.7 punkto, Klientas, kaip vartotojas, turi teisę teisės aktais nustatyta tvarka pasinaudoti atsisakymo teise ir atšaukti Užsakymą, kol Partneris nepradėjo jo vykdyti. Prieš pasibaigiant sutarties atsisakymo teisės terminui, Klientas informuoja Zolt apie sprendimą atšaukti Užsakymą, pateikdamas pranešimą apie pasinaudojimą atsisakymo teise. Pranešimą apie pasinaudojimą atsisakymo teise Klientas pateikia naudodamasis Zolt programėlėje prieinama atisakymo forma arba nusiųsdamas ją el.pašto adresu: gt@zolt.lt. Gavus Kliento elektroninį atsisakymą Zolt nedelsiant informuoja Klientą apie atsisakymo gavimą, taip pat apie tai informuoja ir Partnerį.
 • Jeigu Zolt prieš Kliento Užsakymo atšaukimą nuskaičiavo (paėmė) pinigines lėšas Taisyklių 4 skyriuje numatyta tvarka, Zolt nepagrįstai nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kai gautas Kliento Taisyklių 3.8 punkto nuostatas atitinkantis Užsakymo atšaukimas, grąžina Klientui nuskaičiuotas pinigines lėšas už numatytą Užsakymą.
 • Klientas turi teisę teikti pretenzijas dėl suteiktos Paslaugos kokybės ir atitikimo Užsakyme nurodytos informacijos laikymosi, pateikdamas skundą Taisyklių 8 skyriuje nustatyta tvarka.
 • Jeigu Klientas kreipiasi į Zolt dėl žalos atlyginimo, susijusio su Paslaugos trūkumais, neatitikimų, ar dėl kitų priežasčių, Zolt gali prašyti Kliento atsiųsti įrodymus, pavyzdžiui, nuotraukas, kad užfiksuotų ir patikrintų Kliento nurodytus Užsakymo trūkumus.
 • Klientas žino ir yra informuotas, kad Partneris gali turėti atskiras taisykles ar garantijas, kurios galioja Užsakymui be tų, kurios nurodytos Taisyklėse. Partneris apie savo Paslaugos teikimo taisykles ir garantijas skelbia savo tinklapyje arba informuja Klientą kitu būdu. Zolt Internetinėje Programėlėje neskelbia Partnerio sąlygų ir apie jas Kliento atskirai neinformuoja.
Mokėjimai
 • Norėdamas užsakyti Paslaugą ir pateikti Užsakymą, Klientas Zolt Internetinėje programėlėje privalo suvesti galiojančios kredito korteles, debeto korteles ar kitos mokėjimo priemonės, palaikomos Zolt Internetinės Programėlės, informaciją. Zolt neišsaugo Kliento mokėjimo priemonės informacijos, nes tai atlieka trečioji šalis – mokėjimo paslaugų teikėjas – kurią naudoja Zolt. Pildydamas ir pateikdamas Užsakymą, Klientas sutinka atlikti visų Užsakymų, pateiktų Zolt Internetinėje Programėlėje, apmokėjimą.
 • Klientui pateikus užsakymą Zolt Internetinėje Programėlėje, Zolt turi teisę per Zolt pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją Partnerio vardu rezervuoti mokėjimą už Paslaugą, atliktą Kliento pasirinktu mokėjimo būdu. Mokestis už Kliento Užsakyme pasirinką Paslaugą automatiškai nuskaičiuojamas nuo mokėjimo, kurį atliko Klientas pasirinktu būdu. Įvesdamas pasirinkto mokėjimo būdo duomenis Zolt Internetinėje Programėlėje, Klientas sutinka, kad Zolt gali nuskaičiuoti bet kokius mokesčius, kylančius iš šių Taisyklių. Šitiems mokėjimams ir kitiems mokėjimams gali būti taikomi galiojantys mokesčiai ar rinkliavos, kurias Zolt gali taikyti ir nuskaičiuoti.
 • Tam tikrais atvejais Partneriui atskirai susitarus su Klientu ir apie tai informavus Zolt, Zolt Internetinėje Programėlėje yra galimybė Užsakymų apmokėjimą atlikti po paslaugos suteikimo. Klientui suteikus apmokėjimo po paslaugos suteikimo galimybę, Klientas Užsakymus užpildo ir pateikia Zolt Internetinėje Programėlėje, o apmokėjimą už Užsakyme nurodytas ir suteiktas Paslaugas Klientas atlieka pagal Partnerio išrašytas sąskaitas, o ne Zolt Internetinėje Programėlėje.
 • Tuo atveju, jeigu dėl Kliento kaltės (pavyzdžiui, bet ne tik Taisyklių 5.4 ar 5.5 punktuose nurodytais atvejais) Zolt ar Partneris naudojasi Taisyklėmis, įskaitant Taisyklių 2.6.5 papunktyje nustatyta teise vienašališkai atšaukti Užsakymą, atskaičiuojant iš Kliento atlikto mokėjimo lėšų sąnaudas, kurios susidarė Zolt ar Partneriui dėl Užsakymo vykdymo, tačiau minėtos sąnaudos yra mažesnės nei pirminio Užsakymo, kurį apmokėjo Klientas, vertė, Zolt atitinkamą skirtumą grąžina Klientui per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo atšaukimo dienos.
 • Jeigu Klientas atšaukia pateiktą Užsakymą:
  • Vėliau, nei likus 2 (dviems) valandoms iki numatyto Paslaugos teikimo laiko – Zolt Klientui negrąžina 100% mokesčio už Kliento užsakyme pasirinktą Paslaugą.
  • Paslaugos vykdymo dieną, tačiau ne vėliau, nei likus 2 (dviems) valandoms iki numatyto Paslaugos teikimo laiko - Zolt Klientui negrąžina 25% nuo mokesčio už Kliento Užsakyme pasirinktų Paslaugų vertės. Zolt likusį 75% mokėjimo skirtumą Klientui grąžina per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo atšaukimo dienos;
  • Ne vėliau, kaip likus 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki Užsakyme nurodyto Paslaugos teikimo laiko – Zolt nuo Užsakymo mokesčio atskaičiuoja 25,00 EUR už Paslaugos priėmimą ir Užsakymo apdorojimą (komisinis mokestis), o likusį skirtumą Klientui grąžina per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo atšaukimo dienos;
 • Visos sumos, kurios priklauso Zolt ar Partneriui ir kurias Klientas privalo sumokėti, bus nuskaičiuotos Kliento Zolt Internetinėje Programėlėje nurodytu mokėjimo būdu. Jeigu Zolt Internetinėje programėlėje nurodytas Kliento mokėjimo būdas neveikia, Zolt ar Partneris gali panaudoti kitas išieškojimo procedūras. Klientas sutinka atlyginti visas išlaidas, susijusias su atitinkamu jų išieškojimu, įskaitant ir mokėjimus už teisines paslaugas, jeigu Klientas neapmoka Užsakyme nurodytų mokėtinų sumų per nustatytą terminą ir nustatyta tvarka.
 • Pagal galimybes ir savo kompetencijos ribose Zolt teikia pagalbą ir sprendžia ginčus, susijusius su atliktais (nuskaičiuotais) mokėjimais, naudojant Zolt Internetinę Programėlę.
 • Zolt gali išduoti reklamos kuponus ar kodus vadovaujantis bet kokiomis papildomomis taisyklėmis, nustatytoms kiekvienam reklamos nuolaidų kodui. Zolt pasilieka teisę keisti ar atšaukti bet kokį reklamos nuolaidų kodą bet kuriuo metu. Zolt bet kuriuo metu gali sustabdyti ar atšaukti Kliento reklamos nuolaidų kodą (-us) ir Zolt Internetinės Programėlės naudojimą, jeigu Zolt turi pagrindo manyti, kad reklamos nuolaidų kodo (-ų) naudojimas buvo klaidingas, apgaulingas, neteisėtas arba buvo pažeistos atitinkamo reklamos kodo ar Taisyklių nuostatos.
Užsakymo vykdymas
 • Jeigu Klientas pateikia Užsakymą Zolt Internetinėje programėlėje, Užsakymas pristatomas į Užsakymo informacijoje nurodytą ir patvirtintą vietą. Klientui pildant Užsakymo duomenis, reikia nurodyti Užsakymo vykdymo vietą ir jos adresą. Klientas visiškai atsako už pateikto Užsakymo teisingo adresato ir tikslių pristatymo instrukcijų nurodymą Zolt Internetinėje Programėlėje.
 • Klientas privalo turėti galimybę gauti įeinančius skambučius telefonu numeriu, kurį Klientas nurodė Zolt Internetinėje Programėlėje (ir (arba) Paskyroje)), ir telefono numeris turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje.
 • Naudojantis Zolt Internetine Programėle ir užpildžius Užsakymo informaciją, Klientui yra siūlomos datos, kada atitinkama Paslauga yra prieinama. Klientas gali pateikti Užsakymą kuo greičiau (standartinis pristatymo metodas) arba nurodyti konkrečią (vėlesnę) pristatymo datą ir laiką. Jeigu Kliento nurodytu adresu, data ir (arba) laiku nei vienas iš Partnerių negali suteikti konkrečios Paslaugos, tai atitinkamai Klientui Zolt Internetinėje Programėlėje neleidžiama toliau tęsti Užsakymo pateikimo iki tol, kol Klientas nepasirenka kitų prieinamų Užsakymo vykdymo datų. Klientas turi teisę nebaigti pildyti Užsakymo ir jo nepateikti, jeigu jo netenkina kuris nors Zolt Internetinėje Programėlėje pasiūlytų Užsakymo vykdymo variantų.
 • Užpildydamas ir pateikdamas Užsakymą Klientas atsako už tai, kad Užsakymo informacijoje nurodytu adresu (vietoje) Partneris turės teisę vykdyti užsakytą Paslaugą. Jeigu Kliento nurodytoje vietoje Paslaugos įvykdymas yra neįmanomas, Klientas privalo atlyginti visus Partnerio patirtus nuostolius.
 • Užsakyme nurodytą vykdymo dieną ir valandą Klientas privalo būti patvirtinto Užsakymo vietoje. Jeigu Klientas nepasiekiamas Užsakyme nurodytoje vietoje per 10 (dešimt) minučių nuo Užsakyme nurodyto laiko ir jeigu Partneris ar Zolt negali su Klientu telefonu susisiekti dviem bandymais, Partneris turi teisę palikti Užsakyme nurodytą Paslaugos vykdymo vietą, neįvykdžius Užsakymo. Jeigu Klientas su Zolt ar Partneriu nesugeba susitarti dėl kitos Užsakymo įvykdymo datos ir laiko, Zolt ar Partneris turi teisę atšaukti Užsakymą, neatleidžiant Kliento nuo prievolės apmokėti Užsakymą.
 • Klientas privalo laiku, susisiekus su Zolt ar Partneriu, informuoti apie nenumatytas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos Kliento galimybei būti Užsakymo vietoje nurodytu laiku, pavyzdžiui, spūstys, oro sąlygos, kelių eismo įvykiai, avarijos ir kt. Šiuo atveju galimybių ribose Klientas, Zolt ir (arba) Partneris bando surasti kuo naudingesnį sprendimą Kliento užsakytam Užsakymui įvykdyti.
 • Bet kuri Užsakymo vykdymo data ir laikas, kuriuos Zolt Internetinėje Programėlėje Klientui pateikia Partneris ar Zolt, Užsakymo vykdymo eigoje, apie tai informuojant Klientą, gali būti patikslinti abar pakeisti. Zolt negarantuoja, kad Užsakymas bus įvykdytas numatytą dieną, laiku ir (arba) vietoje. Pateikdamas užsakymą Klientas suvokia, kad Paslaugos suteikimo datoms ir laikams gali turėti įtakos įvairūs veiksniai, įskaitant spūstis, oro sąlygas, kelių eismo įvykius, avarijas ir kitas nenumatytas situacijas ir pan.
Privatumo taisyklės

Šiame Taisyklių skyriuje aprašyta tvarka, kuria remiantis Zolt tvarko Kliento asmens duomenis, ir šios privatumo taisyklės taikomos, jeigu Klientas naudoja ar naudojo Zolt Internetinę Programėlę.

 • Asmens duomenų tvarkytojas, kuriuos nurodė Klientas sukurdamas savo Paskyrą ir pateikdamas Užsakymą, yra: Zolt, toliau šiame Taisyklių skyriuje vadinamas – Duomenų valdytoju.
 • Duomenų valdytojas tvarko tik tokią Kliento informaciją ir duomenis, kurie jam reikalingi, kad galėtų Klientui užtikrinti geriausią Paslaugą ir Užsakymo vykdymą:
  • Kontaktinė informacija: pavyzdžiui, vardas ir pavardė, telefono numeris, el.pašto adresas. Kai kurioms paslaugoms gali prireikti šiek tiek daugiau informacijos, pavyzdžiui, Kliento namų adreso;
  • Profilio informacija: išsaugoti adresai, kalbos ir komunikavimo preferencijos;
  • Geografinė buvimo vieta: pavyzdžiui, Užsakymo vykdymo vieta;
  • Informacija apie mokėjimus: pavyzdžiui, nuskaičiuotta suma ir panaudota mokėjimų kortelė;
  • Bendravimo ir susirašinėjimo įrašai, pavyzdžiui, naudojant mūsų programėlės pokalbių funkciją ar kalbantis su mūsų klientų aptarnavimo agentais;
  • Riboti įrenginio identifikavimo duomenys, pavyzdžiui, įrenginio IP adresas, kuriame, instaliuota/naudojama Zolt Programėlė.
  • Duomenys apie pateiktą Užsakymą: pavyzdžiui, duomenys apie Užsakymo vykdymo vietą, adresą, datą ir laiką, toliau – Duomenys .
 • Duomenų tvarkymo tikslai:
  • kad Zolt ir Partneris galėtų tektti Klientui Zolt Internetinėje Programėlėje nurodytas Paslaugas: Duomenų valdytojas tvarko Kliento Duomenis, kad galėtų pasiūlyti Zolt Internetinėje Programėlėje nurodytas Paslaugas vadovaujantis Taisyklėmis. Duomenų valdytojas gali tvarkyti Kliento Duomenis, siekiant užtikrinti teisėtus ir reikšmingus Duomenų valdytojo interesus. Duomenys naudojami, pavyzdžiui, tvarkyti Kliento pateiktus Užsakymus, susisiekti su Klientu, tvarkyti Kliento mokėjimus ar bet kokį pinigų grąžinimą (jei taikoma) ir kad užtikrinti Kliento Užsakymo įvykdymą. Jeigu Klientas kreipiasi į Zolt aptarnavimo tarnybą, Duomenų valdytojas naudoja Kliento pateiktą informaciją, kad atsakytų į Kliento klausimus ar išspręstų Kliento skundą. Duomenų valdytojas gali rinkti, naudoti ir dalintis duomenimis apie tikslią ar apytikrę Kliento buvimo vietą arba Užsakymo vykdymo vietą, siekdamas parodyti Užsakymo paskirties vietą ir pateikti tikslią informaciją apie Užsakymo būseną. Informacija apie Kliento buvimo vietą nerenkama ar naudojama be Kliento sutikimo. Leidimo naudotis Kliento buvimo vietą klausiamaa Zolt Internetinėje Programėlėje užsakant Paslaugą;
  • Duomenų valdytojo teisiniams įsipareigojimam vykdyti (teisinis pagrindas: teisinės prievolės vykdymas) duomenys tvarkomi tam, kad Zolt ir (arba) Partneris galėtų administruoti ir vykdyti teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus. Tai apima duomenis, tvarkomus apskaitos prievolėms vykdyti, ir informacijai teikti atitinkamoms valstybinėms institucijoms, pavyzdžiui, institucijoms, kurios užtikrina valstybės mokesčių, rinkliavų ir kitų valstybės nustatytų privalomų mokėjimų surinkimą;
  • Pretenzijų tvarkymui ir teisiniams procesams (teisinis pagrindas: teisėti interesai) Duomenys gali būti tvarkomi dėl ieškinių nagrinėjimų, skolų išieškojimo ir dėl teisminių procesų. Duomenys gali būti tvarkomi siekiant užkirsti kelią sukčiavimui, netinkamam Paslaugų naudojimui, duomenų, sistemos bei tinklo saugumo tikslais.
  • Klientų bendravimui ir rinkodaros tikslais (teisinis pagrindas: teisėti interesai) Duomenys gali būti tvarkomi, siekiant bendrauti su Klientu dėl Paslaugų, pateiktų Užsakymų ir informuoti apie jų pasikeitimus.
  • Kokybės gerinimui ir tendencijų analizei (teisinis pagrindas: teisėti interesai) informacija apie tai, kaip Klientas naudoja Zolt Internetinę Programėlę ir joje siūlomas Paslaugas, gali būti tvarkoma, siekiant pagerinti Zolt Internetinėje Programėlėje esamų Paslaugų kokybę, pavyzdžiui, analizuojant Paslaugų naudojimo tendencijas. Siekiant užtikrinti Paslaugų atitikimą Kliento poreikiams, Duomenys gali būti naudojami, pavyzdžiui, Klientų nuomonės apklausai.
 • Duomenų valdytojas Kliento asmeninius duomenis tvarko, remiantis taikomais duomenų apsaugos teisės aktais, ypač Europos Parlamento ir tarybos 2016 metų balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvą tokių duomenų judėjimą ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – Duomenų reglamentas, taip pat galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Duomenų valdytojas bendradarbiauja tik su patikimais Partneriais ir institucijomis. Duomenų valdytojas dalinasi Duomenimis tik tuo atveju, jeigu tam yra rimta priežastis. Duomenų valdytojas riboja dalijimąsi informacija tiek, kiek tai yra būtina. Duomenų valdytojas neparduoda Klientų asmeninės informacijos:
 • Kliento Duomenys atskleidžiami Partneriui tik tuo atveju, jeigu Klientas, naudodamasis Zolt Internetine Programėle, pasirenka Partnerį konkrečiam Užsakymui vykdyti. Tokiu atveju Partneris matys Kliento vardą ir pavardę, telefono numerį ir geografinės buvimo vietos duomenis. Partneris Duomenis tvarkys laikydamasis tokių pačių griežtų sąlygų, kurios nurodytos Taisyklėse.
 • Kai kuriais atvejais Duomenų valdytojas turi teisinę prievolę dalintis informacija su išoriniais gavėjais. Pavyzdžiui, pagal norminius teisės aktus ar teismo nutartį, įsakymą arba atvejais, kai skundų nagrinėjimo ar tyrimo procesuose Duomenų valdytojas bendradarbiauja su duomenų apsaugos priežiūros institucija. Bet kuriuo atveju Duomenų valdytojas visada įsitikina, kad turi teisėtą pagrindą dalytis informacija ir užtikrina savo sprendimų dokumentavimą.
 • Duomenų valdytojas ir Partneris nesaugo duomenų ilgiau nei tai teisiškai leidžiama ir būtina užtikrinti Zolt Internetinės Programėlės veikimą ir Paslaugų teikimą, taip pat teisės aktuose numatytų teisių ir pareigų užtikrinimą. Saugojimo laikas priklauso nuo Duomenų pobūdžio ir tvarkymo tikslo, todėl maksimaliai Duomenų saugojimo trukmė įvairiais atvejais gali skirtis. Duomenų valdytojas imasi būtinų priemonių, Duomenų tikslumui palaikyti ir neteisingiems ar nereikalingiems Duomenims ištrinti. Duomenys taip pat pašalinami Klientui prašant arba suėjus Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose nustatytam asmens duomenų saugojimo terminui.
 • Klientas turi šias duomenų tvarkymo teises:
  • Prieiti ir gauti informaciją apie Duomenų valdytojo tvarkomus Kliento Duomenis;
  • jeigu tvarkymas atliekamas remiantis Kliento sutikimu, Klientas gali bet kada nemokamai atšaukti savo sutikimą;
  • susisiekęs su Zolt pataisyti ir papildyti neteisingus ar neišsamius Kliento duomenis, saugomus Zolt. Klientas gali taisyti ar atnaujinti tam tikrų tipų Duomenų tipus savo Paskyroje;
  • prašyti ištrinti Kliento Duomenis iš Zolt sistemų, pavyzdžiui, jeigu Duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Zolt įvykdys tokį prašymą, nebent Zolt turės teisinį pagrindą Duomenų neištrinti. Klientas turėtų atsižvelgti į tai, kad Klientui pageidaujant ištrinti tokią informaciją, Zolt negalės Klientui užtikrinti tinkamo Zolt Internetinės Programėlės veikimo ir galimybės joje užsakyti Paslaugas ar nustatyti Zolt Internetinės Programėlės funkcijas;
  • nesutikti su tam tikrų Duomenų naudojimu, jeigu tokie duomenys tvarkom kitu tikslu nei būtina Zolt Internetinėje programėlėje prieinamoms Paslaugoms teikti ar teisiniams įsipareigojimams vykdyti.
  • prašyti apriboti Duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, tuo atveju, kai šiuo metu yra svarstomas Kliento prašymas ištrinti, ištaisyti Kliento duomenis ar įvertinti Kliento prieštaravimus ir (arba) kai Zolt neturi teisėtų priežasčių tvarkyti Duomenis. Tais atvejais, kai duomenų tvarkymas buvo apribotas, Duomenys bus išsaugoti ir toliau nebebus tvarkomi. Pavyzdžiui, jeigu Klientas išreiškė prieštaravimus dėl savo duomenų tikslumo, tokių duomenų tvarkymas bus ribojamas tol, kol bus užtikrintas duomenų teisingumas. Pasinaudojus tokia teise, Klientui gali sumažėti galimybių naudotis Zolt Internetine Programėle.
 • Taisyklių 6.7 dalyje nurodytomis teisėmis Klientas gali naudotis, išsiųsdamas pranešimą Zolt paštu arba elektroniniu paštu.
 • Ištrynus Paskyrą ar gavus Kliento raštišką prašymą ištrinti duomenis, Zolt ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas ištrina jo turimus Kliento Duomenis, išskyrus atvejus, kai jų saugojimas negali būti tęsiams vadovaujantis norminiuose teisės aktuose numatytoms teisėms ir pareigoms užtikrinti.
 • Klausimus dėl Duomenų tvarkymo Zolt prašo Kliento pirmiausia spręsti su pačia Zolt, susisiekus el.pašto adresu gt@zolt.lt
 • Tuo atveju kai Klientas mano, kad Zolt Duomenų tvarkymas neatitinka galiojančių duomenų apsaugos norminių teisės aktų, Klientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei Duomenų inspekcijai ( https://www.vdai.lrv.lt/ )
 • Zolt naudoja technines ir organizacines saugumo priemones, skirtas apsaugoti valdomus duomenis nuo klastojimo, praradimo, sunaikinimo ar pašalinių asmenų prieigos. Zolt nuolat tobulina savo saugumo priemones, remiantis technologijų pažanga.
 • Zolt Internetinė Programėlė naudoja slapukus (cookies). Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos sukuria internetinis puslapis ir kurie persiunčiami į Kliento įrenginio naršyklę, kai programėlėje yra lankomasi kompiuteriu ar mobiliu įrenginiu.
 • Zolt Internetinė Programėlė naudoja slapukus, įskaitant slapukus, kurie reikalingi programėlei veikti. Zolt Internetinės Programėlės naudotojai gali pasirinkti savo naršyklėje, kad ji atsisakytų slapukų arba įspėtų, kad slapukai sunčiami. Zolt Programėlės naudotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Zolt Internetinė Programėlė ar kai kurios Zolt Internetinės Programėlės Paslaugų dalys gali tinkamai neveikti, jeigu bus atsisakyta naudoti slapukus.
 • Be būtinų slapukų, Zolt Internetinė Programėlė naudoja taip pat analitinius slapukus, kurie renka informaciją apie tai, kaip ji naudojama, pavyzdžiui, nustatant dažniau lankomas skiltis. Ši informacija yra naudojama analizės tikslais apibendrinta forma, kad išsiaiškinti, kas domina Zolt Internetinės Programėlės naudotojus, bei tobulinti jos funkcionalumą, padaryti ją patogesnę. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama asmeniniam vartotojų indefikavimui, o duomenys apie vartotojo naudojimąsi svetaine nėra atskleidžiami tretiesiems asmenims. Šiuos slapukus galima ištrinti arba blokuoti, tačiau tokiu atveju atskiros Zolt Internetinės Programėlės funkcijos gali tinkamai neveikti. Šie slapukai saugomi naudotojo įrenginyje ne ilgiau nei 6 metus.
 • Zolt Programėlės veikimo metu gali būti pasiūlyti Zolt Internetinės Programėlės atnaujinimai. Jeigu Klientas neatlieka siūlomo Zolt Internetinės Programėlės atnaujinimo, tai gali sukelti Zolt Internetinės programėlės ar bet kurios Paslaugos dalies veikimo gedimus, klaidas ar neveikimą.
Atsakomybė
 • Nors Zolt ir deda visas pastangas, kad užtikrintų Zolt Internetinės Programėlės veikimą be trikdžių ir delsimo, Zolt atsisako nuo bet kokių patvirtinimų ir garantijų, išskyrus tai, kas Taisyklėse aiškiai nustatyta. Zolt neprisiima jokių patvirtinimų ir garantijų dėl bet kokių Paslaugų, įsigytų tarpininkaujant Zolt Internetinės Programėlės pagalba, visapusiškumo, kokybės, atitikimo, pristatymo laiku, arba, kad Zolt Internetinės Programėlės veikimas bus nenutrūkstamas ir be jokių trikdžių.
 • Jeigu Zolt Programėlėje atsiras klaidų, Zolt stengsis jas ištaisyti kaip galima greičiau, o Klientas, naudodamasis Zolt Internetine Programėle, suvokia ir sutinka, kad Zolt Internetinės Programėlės funkcionalumas gali būti apribotas dėl techninių klaidų ir, kad Zolt negali garantuoti Zolt Internetinės Programėlės nenutrūkstamo veikimo be klaidų. Zolt neprisiima atsakomybės dėl nuostolių, atsiradusių dėl to, kad Zolt Internetinė Programėlė neveikia ar negali būti naudojama norimu būdu.
 • Už Užsakymo parengimą ir vykdymą, remiantis Kliento nurodytomis specifikacijomis ir terminais, nurodytais Zolt Internetinėje Programėlėje, yra atsakingas Partneris. Vykdant Užsakymą, Partneris yra atsakingas už visus Užsakymo vykdymo trūkumus.
 • Zolt neatsako už nuostolius, kuriuos patiria ar gali patirti Klientas ar bet kuri trečia šalis, dėl Zolt Internetinės Programėlės, išskyrus atvejus dėl Zolt tyčinių veiksmų ar didelio neatsakingumo, kai atsakomybė nenuneigiama ar ribojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.
 • Klientas atsako už savo pateiktų duomenų, nurodyto mokėjimo būdo ir kitų Zolt Internetinėje Programėlėje įvestų duomenų teisingumą, teisėtumą ir tikslumą. Zolt neatsako už jokius nuostolius ar žalą, padarytą Klientui ar kitam asmeniniui, dėl Kliento pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų.
 • Visos numanomos sąlygos ir bet kokio tipo garantijos, susijusios su Paslaugomis, neįtraukiamos tiek, kiek leidžia norminiai teisės aktai. Taisyklės neatšaukia, neriboja ir nekeičia jokių garantijų, laidavimų, taisyklių ar sąlygų, teisių ar teisių apsaugos priemonių, kurias numato galiojantys norminiai teisės aktai, kurių negalima apriboti ar keisti.
 • Nei Klientas, nei Zolt, nei Partneris neatsako už nuostolius, delsimus, ar Užsakymo ir (arba) Paslaugos neįvykdymą, atsiradusį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių atitinkama šalis, neįvykdžiusi savo pareigų, negalėjo numatyti ar jų išvengti. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikoma stichinės nelaimės, gaisrai, potvyniai, karo veiksmai, terorizmas, civiliniai, gamybiniai ar kariniai trikdžiai, sabotažai, streikai ar lokautai, pandemija, epidemija, neramumai, komunalinių paslaugų ar ryšių paslaugų neteikimai ar jų netinkamas veikimas, didelės apimties kibernetinė ataka, pakeitimai norminiuose teisės aktuose.
Skundai
 • Jei vykdant Užsakymą, nustatomi kokie nors trūkumai, spragos, neatitikimai pateikto ir patvirtinto Užsakymo atžvilgiu, Klientas susisiekia su Zolt aptarnavimo tarnyba, veikiančia Partnerio vardu, naudojantis Zolt Internetinėje Programėlėje prieinama klientų aptarnavimo pokalbių galimybe arba el.pašto adresu: gt@zolt.lt, arba tiesiogiai susisiekia su Partneriu, vykdančiu Užsakymą.
 • Klientas, pastebėjęs Užsakymo vykdymo trūkumus, turi teisę kreiptis į Zolt arba į Partnerį su skundu, nurodydamas nustatytus trūkumus, ir pateikdamas įrodymus (pavyzdžiui, fotografijas), įrodančius pranešime nurodytus Užsakymo vykdymo trūkumus, spragas, defektus. Pranešimą apie Užsakymo vykdymo trūkumus Klientas privalo pateikti nedelsiant po jų nustatymo, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po Paslaugų gavimo arba tuo atveju, jeigu Klientas laikomas vartotoju, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo aiškinimu – per 2 (du) mėnesius nuo dienos, kai nustatomi Paslaugos trūkumai. Pretenzija nusiunčiamas Zolt elektroninio pašto adresu: gt@zolt.lt arba Zolt juridiniu adresu: V.Nagevičiaus g. 3, Vilnius, LT-08237.
 • Partneris yra visiškai atsakingas už bet kokius Užsakymo turinio ir vykdymo trūkumus ar kitus patvirtinto Užsakymo vykdymo trūkumus. Zolt neatsako už nuostolius ar žalą, kuriuos Klientas ar bet kuri trečioji šalis gali patirti dėl Partnerio Užsakymo vykdymo, išskyrus atvejus, kai jie atsirado dėl Zolt kaltės ir atsakomybė už juos negali būti atmesta ar apribota vadovaujantis norminiais teisės aktais.
 • Zolt gavęs Kliento pranešimą apie Užsakymo vykdymo trūkumus, nedelsiant persiunčia jį atitinkamam Užsakymą vykdžiusiam Partneriui. Partneris atsakymą į Kliento pranešimą dėl nustatytų trūkumų privalo pateikti kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Kliento skundo pateikimo dienos.
 • Jeigu Kliento pranešimas (skundas) dėl Užsakymo trūkumų yra pagrįstas, Klientas ir Partneris tarpusavyje susitaria dėl galimybės Partneriui iš naujo įvykdyti Užsakymą, arba atsiskaityti už pakartotinį Paslaugų teikimą. Piniginių lėšų grąžinimas už netinkamai suteiktą Paslaugą yra leistinas, jeigu tokia Partnerio pareiga aiškiai kyla iš Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių teisės aktų.
Baigiamosios nuostatos
 • Klientas gali bet kada gali nustoti naudotis Zolt Internetine Programėle. Zolt gali visam laikui arba laikinai nutraukti Zolt programėlės techninį palaikymą. Nepaisant Zolt Internetinės Programėlės naudojimo nutraukimo, visi neįvykdyti mokėjimų įsipareigojimai, susidarę tarp Klientų ir Zolt ir (arba) Partnerio, lieka galioti iki jų visiško įvykdymo.
 • Zolt turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti ir papildyti Taisykles. Visi pakeitimai Taisyklėse įsigalioja, juos paskelbus Zolt Internetinėje Programėlėje. Tolimesni Zolt Internetinės Programėlės naudojimas laikomas Kliento sutikimu su tokiais pakeitimais.
 • Taisyklėms taikomos teisės normos yra Lietuvos Respublikoje galiojančios teisės normos. Bet kokie ginčai ir nesutarimai, galintys kilti dėl Taisyklių tarp Kliento ir Zolt, ir (arba) Partnerio, sprendžiami tarpusavio derybomis, tačiau jeigu nepavyksta susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, tai ginčas perduodamas nagrinėti Lietuvos Respublikos teismui, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais.