Privatumo politika
Valdytojas ir jo informacija kontaktams
Ribotos atsakomybės bendrovė UAB „ZOLTAPP“, registracijos numeris: Nr. 306392618, juridinis adresas: V.Nagevičiaus 3, Vilnius, LT-08237, Lietuva. („ZOLT“).
Kam taikoma ši Privatumo Politika

Ši privatumo politika taikoma Zolt tvarkomiems asmens duomenims:

 • fiziniams asmenims - ZOLT klientams (įskaitant potencialius, buvusius ir esamus);
 • ZOLT palaikomo tinklapio lankytojams;
 • asmenims, kurių asmens duomenys tvarkomi socialiniuose tinkluose, susijusiems su ZOLT
 • Rengiamoms rinkodaros veikloms.
Privatumo politika taikoma asmens duomenų tvarkymui nepriklausomai nuo to, kokiu būdu asmuo savo asmeninius duomenis pateikė - vietoje, ZOLT tinklapyje, popierine forma ar telefonu.
Kokie asmens duomenys tvarkomi

Asmens duomenimis laikoma bet kokia informacija apie identifikuotą ar identifikuojamą asmenį.

ZOLT tvarko šiuos asmens duomenis:

 • Vardas, pavardė
 • Asmens kodas
 • Adresas
 • El.pašto adresas
 • Telefono numeris
 • Banko sąskaitos numeris ir kita su mokėjimu susijusi informacija
 • Geranoriškai pateikta informacija, užpildoma ZOLT tinklapyje ir (arba) programėlėje esanti informacija kontaktams, paraiška ar registracijos forma.
 • Buvimo vieta - kai savo įrenginyje paleidžiate Zolt mobiliąją programėlę, mes renkame buvimo vietos duomenis naudodamiesi GPS, Wi-Fi ar mobilaus ryšio trianguliaciją. Šią informaciją naudojame siekdami teikti buvimo vietos sekimo paslaugą mūsų tinklapyje. Mes išsaugome šiuos duomenis tik, kiek tai yra pagrįsta paslaugai teikti. Pasenę duomenys yra šalinami iš mūsų duomenų bazės.
Asmens duomenų apsauga

ZOLT yra svarbūs Jūsų duomenų saugumas ir apsauga. ZOLT yra saistoma asmens duomenų apsaugos srities norminių aktų reikalvimų, kylančių iš Europos Parlamento ir Tarybos 2016 metų balandžio 27 d. reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymą ir laisvą tokių duomenų judėjimą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), taip pat Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų duomenų tvarkymo įstatymo.

ZOLT laikosi norminių aktų reikalavimų asmens duomenų apsaugos srityje, kuri apima Jūsų kaip duomenų subjekto teisių laikymąsi ir apsaugą. Įgyvendindama duomenų apsaugos reikalavimus, ZOLT atsižvelgia į riziką ir ZOLT turimus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius.

Duomenų apsaugai ZOLT naudojasi turimomis technologinėmis galimybėmis, atsižvelgdama į esamą privatumo riziką, ir ZOLT pagrįstai turimus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius, įskaitant ir šias saugumo priemones:

 • ugniasienės;
 • apsaugos nuo įsilaužimo ir duomenų pasisavinimo programos;
 • kitos apsaugos priemonės pagal esamas technines plėtros galimybes.
 • Mes saugome jūsų duomenis jūsų įrenginyje. Zolt mobili programėlė renka vietos duomenis iš Jūsų sekamo įrenginio. Mes užšifruojame jūsų buvimo vietos duomenis, kai jie perduodami iš jūsų įrenginio į mūsų serverį. Baigus duomenų perdavimą, mes ištriname šiuos duomenis iš jūsų įrenginio;
 • Mes apsaugome jūsų duomenis tiesioginio prisijungimo režimu. Prieiga prie duomenų apsaugota paskyros autentifikavimo procesu. Tik paskyros savininkas, žinantis paskyros identifikacijos duomenis, gali pasiekti jūsų paskyros duomenis. Kiti vartotojai negali pasiekti jūsų duomenų, nebent pasirinksite bendrinti savo buvimo vietą.
 • Mes saugome jūsų duomenis atsijungus nuo tinklo. Jūsų paskyros ir buvimo vietos duomenys saugomi mūsų saugioje duomenų bazėje. Prieiga suteikiama tik darbuotojui, kuriam informacija reikalinga konkrečiam darbui atlikti. Serveris, kuriame mes saugome savo duomenų bazę, yra susietas su Amazon Wev Service saugia aplinka;
Asmens duomenų tvarkymo tikslas

ZOLT tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • kad užtikrinti užsakymo pateikimą, sutarties sudarymą, vykdymą ir su tuo susijusias konsultacijas, taip pat atsiskaitymų administravimą;
 • pirkėjo identifikavimui;
 • naujų prekių ir paslaugų pateikimui;
 • prekėms ir paslaugoms reklamuoti ir kitais komerciniais tikslais;
 • prieštaravimų ar pretenzijų nagrinėjimui;
 • klientų išlaikymui, lojalumo ugdymui, pasitenkinimo išmatavimui;
 • skolų atgavimui ir išieškojimui;
 • turto apsaugai ir kitų asmenų saugumui;
 • kitiems specifiniams tikslams, dėl kurių gautas asmens sutikimas, įskaitant ir neapsiribojant tinklapių ir mobilių programėlių priežiūra ir tobulinimu, verslo planavimui ir analitikai.

Sutarties sudarymas ir vykdymas

ZOLT paslaugos teikiamos remiantis kliento ir ZOLT žodiniu ar raštišku susitarimu.

ZOLT tvarko asmens duomenis kiek tai reikalinga sutarčiai paruošti ir jai vykdyti.

Norminių aktų vykdymas

Nustatytais atvejais ZOLT gali tvarkyti asmens duomenis, kad vykdytų norminių aktų reikalavimus. Pavyzdžiui, mokesčių administravimo tikslais tvarkomi duomenis apie gautus mokėjimus.

Sutikimas

Tam tikrais atvejais ZOLT gali prašyti sutikimo asmens duomenims tvarkyti. Tokiais atvejais sutikimo prašoma prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis, susipažinus su planuojamų duomenų tvarkymu.

Sutikimo gali būti prašoma komerciniams pranešimams gauti ar, pavyzdžiui, apklausoms atlikti. Pareikšdamas savo nuomonę apklausose ir palikdamas savo kontaktinę informaciją (el.paštas, telefonas) asmuo sutinka, kad ZOLT gali su juo susisiekti naudojantis pateikta kontaktine informacija, susijusią su pateiktu vertinimu.

Sutikimas nėra privalomas, o asmuo gali atsisakyti duoti sutikimą jo asmens duomenų tvarkymui. Asmuo taip pat turi teisę bet kada atšaukti anksčiau duotą sutikimą tokiu pat būdu, kokiu jis buvo duotas, arba susisiekus su ZOLT. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, atliktam iki sutikimo atšaukimo. Sutikimo atšaukimas negali sutabdyti duomenų tvarkymo, vykdomo remiantis kitais teisiniais pagrindais.

Teisėtas interesas

ZOLT yra suinteresuota užtikrinti sėkmingą įmonės veikimą ir paslaugų teikimą, taip pat apsaugoti savo turtą ir finansinių įsipareigojimų vykdymą. Todėl ZOLT gali tvarkyti asmens duomenis tiek, kiek tai būtina šiems teisėtiems interesams užtikrinti:

 • patikrinti asmens tapatybę prieš perkant tam tikras prekes ar paslaugas;
 • užtikrinti skolų išieškojimą;
 • teikti kokybišką ir naujausią siūlomų paslaugų spektrą, atsižvelgiant vartojo buvimo vietą;
 • susisiekti dėl bet kokių asmens atsiųstų klausimų;
 • imtis veiksmų klientams pritraukti ir/arba išlaikyti;
 • segmentuoti klientų duomenų bazę efektyvesniam paslaugų teikimui;
 • kurti ir plėtoti prekes ir paslaugas;
 • reklamuoti savo prekes ir paslaugas, siunčiant komercinius pranešimus;
 • nusiųsti kitus pranešimus dėl sutarties vykdymo eigos ir dėl sutarties vykdymui esminių įvykių, taip pat atlikti apklausas dėl prekių ir paslaugų ir jų naudojimo patirties;
 • užkirsti kelią nesąžiningai veiklai prieš ZOLT;
 • užtikrinti korporatyvinį valdymą, finansų ir verslo apskaitą ir analitiką;
 • užtikrinti efektyvius įmonės valdymo procesus;
 • užtikrinti ir pagerinti paslaugų kokybę;
 • administruoti mokėjimus;
 • informuoti visuomenę apie savo veiklą.
Automatizuotų sprendimų priėmimas

ZOLT gali atlikti automatizuotą sprendimų priėmimą. Apie tokią veiklą ZOLT informuoja atskirai vadovaujantis norminiais aktais.

Priimti automatizuotus sprendimus, turinčius teisines pasekmes (pavyzdžiui priimti arba atmesti prašymą), galima tik sudarant arba vykdant sutarį tarp ZOLT ir suinteresuoto asmens arba sutikimo pagrindu.

Asmens duomenų gavėjų kategorijos

ZOLT gali perduoti asmens duomenis paslaugų teikėjams, užtikrinantiems įmonės veiklą ir tvarkantiems asmens duomenis ZOLT vardu ir pavedimu (duomenų tvarkytojai). Pavyzdžiui, ZOLT gali pasitelkti IT paslaugų teikėjus, aptarnaujančius ZOLT tinklapį. Kiti duomenų tvarkytojai:

 • rinkodaros agentūros;
 • buhalterinių paslaugų teikėjai, teisininkai, mokesčių konsultantai;
 • kiti asmenys, užtikrinantys ZOLT pagrindinę veiklą ir su tuo susijusių paslaugų teikimą.

ZOLT užtikrina, kad duomenų tvarkytojai, tvarkantys asmens duomenis ZOLT vardu ir pavedimu, laikytųsi konfidencialumo ir užtikrintų tinkamą apsaugą.

Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti kitiems asmenims, kurie netvarko asmens duomenų ZOLT vardu ir pavedimu (duomenų valdytojai). Tai yra:

 • teisėsaugos institucijos;
 • bankai ir kiti mokėjimų paslaugų teikėjai;
 • kiti asmenys jų pagrįstu prašymu, išoriniuose norminiuose aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi.

Duomenų valdytojų atliekamą duomenų tvarkymą reglamentuoja atitinkamų duomenų valdytojų naudojimo sąlygos ir privatumo politika. ZOLT neatsako už šių asmenų - duomenų valdytojų- atliekamą duomenų tvarkymą.

Asmens duomenų perdavimas už ES ribų

ZOLT neperduoda asmens duomenų už Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės zonos ribų.

Asmens duomenų saugojimo trukmė

ZOLT saugo ir tvarko asmens duomenis tol, kol egzistuoja bent vienas iš šių kriterijų:

 • tol, kol galioja paslaugų sutartis ar paslauga teikiama;
 • duomenys reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti;
 • kol asmens prašymas yra visapusiškai išnagrinėtas ir/arba įvykdytas;
 • kol ZOLT ar klientas gali realizuoti savo teisėtus interesus (pavyzdžiui, pateikti prieštaravimus ar ieškinį teisme) išorinių norminių aktų nustatyta tvarka;
 • tol, kol ZOLT turi teisinę prievolę saugoti duomenis;
 • tol, kol galioja sutikimas atitinkamo asmens duomenims tvarkyti, jeigu nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.
 • nustojus egzistuoti šiame punkte nurodytoms sąlygoms, asmens duomenys ištrinami arba sunaikinami.
Atlikite šiuos veiksmus, kad pašalintumėte savo asmens ir buvimo vietos duomenis iš savo paskyros.
 • Išinstaliuokite Zolt mobiliąją programėlę iš savo įrenginio.
 • Prisijunkite prie svetainės paskyros puslapio, kad pašalintumėte įrenginį iš savo paskyros. Pašalinus įrenginį, pašalinami jo buvimo vietos duomenys.
 • Jeigu buvote užsakęs kokių nors paslaugų, atšaukite prenumeratas savo paskyros puslapyje.
 • Jūsų paskyra automatiškai bus pašalinta po šešių mėnesių.
 • Jei jums nedelsiant reikia pašalinti savo paskyrą, prašau rašykite mums gt@zolt.lt
Prieiga prie asmens duomenų ir kitos teisės

Kiekvienas asmuo (duomenų subjektas) turi teisę gauti norminiuose aktuose nurodytą informaciją dėl jo duomenų tvarkymo, taip pat gauti asmens duomenų kopiją, prašyti ZOLT juos papildyti, pataisyti ar ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą. Duomenų subjektas taip pat turi teisę nesutikti, kad jie būtų tvarkomi (įskaitant asmens duomenų tvarkymą, remiantis teisėtais ZOLT interesais), taip pat teises į duomenų perkėlimą.

Kontaktinė informacija dėl asmens duomenų tvarkymo ar apsaugos:

 • V.Nagevičiaus g. 3, Vilnius, LT-08237, Lietuva
 • El.pašto adresas: gt@zolt.lt

Norint patvirtinti pareiškėjo tapatybę, ZOLT adresuoti klausimai ir prašymai turi būti pateikti raštu ir pasirašyti paprastu arba elektroniniu parašu.

ZOLT užtikrina duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų laikymąsi pagal norminius teisės aktus ir, esant prieštaravimams, imasi atitinkamų veiksmų, kad prieštaravimai būtų išspręsti. Tačiau jei tai nepavyksta , duomenų subjektas turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją - Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Duomenų subjektas turi teisę nemokamai gauti vieną ZOLT tvarkomų savo asmens duomenų kopiją.

Komerciniai pranešimai

ZOLT gali siųsti klientams komercinius pranešimus apie panašias prekes ir paslaugas. Kitų rūšių komerciniai pranešimai gali būti gauti tik gavus išankstinį asmens sutikimą.

Asmuo gali bet kada atsisakyti gauti komercinius pranešimus:

 • nusiuntus el.paštu adresu: gt@zolt.lt;
 • paskambinus telefono numeriu +370 6069 7198;
 • pateikus raštišką prašymą ZOLT biure;
 • Naudojant komerciniame pranešime pateiktą automatizuotą parinktį -galimybės atsisakyti gauti naujus pranešimus, paspaudus atitinkamo komercinio pranešimo (el.pašto) pabaigoje esančią nuorodą.

ZOLT nutraukia komercinių pranešimų siuntimą, kai tik apdorojamas atitinkamas prašymas. Prašymo apdorojimas gali trukti iki 3 darbo dienų.

Lankymasis tinklapiuose ir slapukų tvarkymas

ZOLT tinklapis gali naudoti slapukus (cookies). Slapukai yra rinkmenos , kurias tinklapis patalpina kompiuteryje, kad atpažintų naudotoją ir jam palengvintų naudojimąsi tinklapiu. Papildomą informaciją apie slapukus, taip pat tai, kaip juos galima valdyti ar ištrinti, galite rasti tinklapyje www.aboutcookies.org.

Slapukų naudojimo tikslas:

 • pagerinti tinklapio naudojimo patirtį;
 • rinkti ir analizuoti statistinę informaciją apie tinklapio lankytojus.

Tinklapio naršykles galima sukonfigūruoti taip, kad jos informuotų klientą apie slapukų naudojimą ir leistų pasirinkti, ar klientas sutinka juos priimti. Jei nepriimsite slapukų, tai nedraus jums naudotis tinklapiu, tačiau tai gali riboti naudojimosi tinklapiu galimybes.

ZOLT tinklapiuose gali būti patalpintos nuorodos į trečiųjų asmenų internetinius tinklapius, turinčius savo naudojimo ir asmens duomenų tvarkymo taisykles, už kurių išsamumą ZOLT neatsako.

Kitos nuostatos

ZOLT turi teisę keisti ir papildyti Privatumo politiką, paskelbdama naujausią versiją ZOLT tinklapyje.